REGULAMIN SPRZEDAŻY z dnia 1 stycznia 2021 roku

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży („Regulamin”) stosuje się do umów sprzedaży zawieranych pomiędzy LASER SOKÓŁ SP. Z O.O., adres: WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA 16, 02-013 Warszawa, NIP 7011060966, REGON 520555385, KRS
  0000935397,
   adres e-mail: biuro@ml-pol.pl („Sprzedawca”), a każdym nabywcą jego produktów („Klient”).

 2. Co do zasady, Klientami są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową („Przedsiębiorcy”).

 3. W przypadku dokonywania zakupów przez Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”) stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta („Ustawa o prawach konsumenta”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny („Kodeks cywilny”) z uwzględnieniem zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 4. Sprzedawca i Klient dalej zwani będą łącznie „Stronami”, a osobno „Stroną”.

§ 2. Sposób zawarcia umowy

 1. Klienci mają możliwość dokonywania zakupów bezpośrednio w punktach sprzedaży Sprzedawcy, a także poprzez zamówienia składane telefoniczne lub mailowo.

 2. W przypadku, gdy kontakt zostanie zainicjowany drogą telefoniczną lub mailową, ale transakcja zostanie sfinalizowana przy jednoczesnej fizycznej obecności Stron lub ich przedstawicieli, umowa nie ma charakteru umowy zawartej na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.

§ 3. Sprzedaż produktów

 1. Podstawą do ustalenia wartości każdorazowej transakcji pomiędzy Stronami jest aktualny cennik produktów Sprzedawcy. Jeżeli Strony nie ustalą inaczej, podana przez Sprzedawcę cena obejmuje wyłącznie cenę sprzedaży produktów, a nie obejmuje np. kosztów opakowania innego niż oryginalnie zapakowanych produktów ani kosztów transportu lub załadunku/ rozładunku produktów do/u Klienta. Ewentualne zmiany cen oraz inne uzgodnienia związane z logistyką dostaw wymagają odrębnych uzgodnień pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 2. Klient reguluje płatność za produkt w sposób ustalony ze Sprzedawcą na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT w terminie w niej wskazanym.

 3. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Klienta i wysłania ich wraz z produktem lub drogą elektroniczną na adres email Klienta, z którego prowadzony była korespondencja ze Sprzedawcą.

 4. Opóźnienie w dokonaniu zapłaty przez Klienta w terminie wpisanym na fakturze skutkuje natychmiastowym wstrzymaniem sprzedaży kolejnych produktów. Ponadto Sprzedawca jest uprawniony do wszczęcia procedury windykacyjnej celem uzyskania zaległej zapłaty, których kosztami zostanie obciążony Klient. Niezależnie od powyższego, w razie opóźnienia w zapłacie Klient zostanie obciążony odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

 5. Warunki i termin dostarczenia zamówionych przez Klienta produktów są indywidualnie ustalane z Klientem przed przyjęciem zamówienia do realizacji, a treść tych ustaleń stanowi element umowy sprzedaży.

 6. Wydanie produktu Klientowi i przejście ryzyka na Klienta następuje w chwili wydania produktu z magazynu Sprzedawcy Klientowi lub przewoźnikowi, chyba, że w ramach ustaleń z Klientem zostanie wyraźnie wskazane, że w ramach sprzedaży Sprzedawca własnymi środkami dostarczy Klientowi produkt do miejsca przez niego wskazanego – w takim przypadku wydanie produktu i przejście ryzyka następuje w momencie wydania go Klientowi w miejscu dostarczenia.

 7. Złożenie zamówienia przez Klienta i jego przyjęcie przez Sprzedawcę następuje, w zależności od formy złożonego zamówienia, poprzez potwierdzenie w formie ustnej, pisemnej, mailowej lub telefonicznej. W razie kiedy świadczenie Sprzedawcy ma obejmować więcej niż tylko wydanie produktu Klientowi w lokalu Sprzedawcy lub jeżeli cena sprzedaży ma być inna niż wskazana w Regulaminie, przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę musi być wyraźne i nastąpić na piśmie lub mailem.

 8. Przed zawarciem umowy sprzedaży, klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarzą oświadcza czy dokonuje transakcji w związku ze swoją działalnością zawodową.

 9. W przypadku umów zawieranych drogą elektroniczną, umowa sprzedaży produktów zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

 10. Klient otrzyma pisemne potwierdzenie zawartej z Klientem umowy sprzedaży w formie faktury VAT. Faktura zostanie załączona do przesyłki lub wysłana drogą elektroniczną, chyba, że Strony ustalą inaczej.

 11. Dostawa zamówionych produktów odbywa się na koszt Klienta o ile strony nie uzgodniły inaczej. Sprzedawca informuje Klienta przed zawarciem umowy o możliwych sposobach dostawy i związanych z nimi opłatach.

 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy wydanych z jego magazynu produktów wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

 13. Klient będący Przedsiębiorcą dokonując odbioru produktu dostarczonego jest zobowiązany w obecności przewoźnika sprawdzić stan przesyłki pod względem zgodności ilości dostarczonych produktów z zamówieniem oraz w miarę możliwości jakości dostarczonych produktów, stanu opakowań. Klient jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia odbioru produktów. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych należy wykazać je w protokole odbioru podpisanym przez Klienta i przewoźnika, który należy przekazać w terminie nie dłuższym niż 2 dni do Sprzedawcy. Brak sprawdzenia produktu przy odbiorze zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności za ewentualne braki.

 14. Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanego i dostarczonego produktu, aż do uiszczenia wszelkich należności przysługujących mu na podstawie zawartej umowy. Przeniesienie własności produktu na Klienta następuje pod warunkiem uiszczenia pełnej kwoty należności.

 15. Klient do czasu całkowitej spłaty należności za pobrany produkt obowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za jego ilość i jakość. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody, Klient obowiązany będzie do jej wyrównania.

 16. Przez zapłatę wszelkich należności należy rozumieć przekazanie Sprzedawcy środków pieniężnych pokrywających w szczególności cenę sprzedaży, transportu, dodatkowego opakowania na czas transportu, załadunku i rozładunku, odsetek za opóźnienie, w sposób który zapewni Sprzedawcy możliwość swobodnego dysponowania tymi środkami.

§ 4. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość lub zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego produktu,

  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

  3. zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz pozostałych umów.

 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji przesyłając jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie drogą pocztową lub elektroniczną na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.

 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu.

 5. Termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży jest zachowany, jeżeli Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy na adres: WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA 16, 02-013 Warszawa, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.

 11. W przypadku umów zawartych na odległość, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, także w sytuacji, gdy ze względu na specyficzny charakter produktu nie będzie można odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 13. Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta wykonywanie usługi, w tym usługi montażu produktu, masię rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Sprzedawca poprosi Konsumenta o złożenie wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie na trwałym nośniku.

 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 16. Postanowienia dotyczące możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży wskazane w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 17. W sytuacji, w której w trakcie składania zamówienia podano dane przedsiębiorcy (takie jak NIP, REGON itp.), domniemywa się, że Klient nie jest Konsumentem i że zawiera umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą oraz że umowa posiada dla niego charakter zawodowy.

 18. Klient niebędący Konsumentem, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 16 powyżej, musi wykazać, że zawarta Umowa sprzedaży jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, w szczególności przedstawiając Sprzedawcy odpowiednie dokumenty (np. wydruk z CEIDG z danymi aktualnymi na moment zawarcia Umowy sprzedaży).

§ 5. Rękojmia i gwarancja

 1. W przypadku transakcji zawieranych z Przedsiębiorcami Strony wyłączają uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi za wady produktów.

 2. Sprzedawca udziela na produkty gwarancji, zgodnie z postanowieniami Warunków Gwarancji, stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 3. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące rękojmi mają zastosowanie w przypadku Umów zawartych z Klientami będącymi Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad. W przypadku wystąpienia wady produktu Klient ma możliwość reklamowania wadliwego produktu na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

 5. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

  2. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży,

  3. żądać wymiany produktu na wolny od wad,

  4. żądać usunięcia wady.

 1. Reklamacje na podstawie rękojmi należy zgłaszać drogą pocztową lub elektroniczną na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.

 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Konsumenta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

 3. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego produktu do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego produktu, na adres: WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA 16, 02-013 Warszawa.

 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania kompletnej reklamacji.

 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli reklamacja zostanie zgłoszona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Konsumentowi.

 6. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595; pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596; bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów; internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 7. Postanowienia dotyczące rękojmi wskazane w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego

w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. W sytuacji, w której w trakcie składania zamówienia podano dane przedsiębiorcy (takie jak NIP, REGON itp.), domniemywa się, że Klient nie jest Konsumentem i że zawiera umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą oraz że umowa posiada dla niego charakter zawodowy.

 2. Klient niebędący Konsumentem, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 16 powyżej, musi wykazać, że zawarta Umowa sprzedaży jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, w szczególności przedstawiając Sprzedawcy odpowiednie dokumenty (np. wydruk z CEIDG z danymi aktualnymi na moment zawarcia Umowy sprzedaży).

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przydatności zakupionego przez Klienta produktu do zrealizowania zamierzonego przez Klienta przedsięwzięcia, jak również nie świadczy usług doradczych.

 4. Ewentualne roszczenia Klienta związane z realizacją przez Sprzedawcę zamówienia Klienta ograniczają się do kwoty, która łącznie nie może przekroczyć ceny dostarczonego produktu.

 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy nie obejmuje wad spowodowanych nieprawidłowym przechowywaniem, transportem, złym montażem lub wynikających z normalnego zużycia.

§ 6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta uzyskanych w ramach zawieranych transakcji jest LASER SOKÓŁ SP. Z O.O., adres: WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA 16, 02-013 Warszawa, NIP 7011060966, REGON 520555385.

 2. Podstawą przetwarzania danych Klienta jest niezbędność do wykonania umowy, obowiązek prawny ciążący na Administratorze (np. obowiązek przechowywania dokumentacji) lub uzasadniony interes prawny Administratora. W przypadku przetwarzania danych Klienta dla celów marketingowych podstawą jest zgoda Klienta.

 3. Sprzedawca przetwarza dane Klienta w celu zawarcia i realizacji umowy. Dane Klienta mogą być także przetwarzane w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Sprzedawcy oraz dla celów statystycznych prowadzonej działalności. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta, Sprzedawca może przetwarzać także jego dane dla celów marketingowych.

 4. Sprzedawca przetwarza w szczególności dane osobowe Klienta w zakresie: imienia i nazwiska/ nazwy, adresu, adresu e-mail, nr telefonu, NIP oraz dane osobowe osób reprezentujących Klienta w zakresie imienia i nazwiska, nr telefonu i adresu e-mail. Klient zobowiązuje się do przedstawienia niniejszej informacji osobom reprezentującym Klienta przy zawarciu i realizacji umowy.

 5. Dane przetwarzane będą przez czas trwania umowy, a po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, przez okres wynikający z przepisów prawa lub uzasadnionych interesów Administratora (np. do czasu przedawnienia roszczeń). Przetwarzanie danych w celach marketingowych następuje do czasu wycofania zgody.

 6. Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie, np. podwykonawcom usług, agencjom marketingowym oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 7. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych.

 8. Klient posiada prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec podejmowanych przez Administratora procesów przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie uprawniony do dalszego przetwarzania danych wyłącznie w sytuacji wykazania istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności przysługujących osobie, której dane dotyczą.

 9. Klient posiada również uprawnienie do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podejmowane przez kogokolwiek czynności przetwarzania jego danych osobowych.

 10. W przypadku udostępnienia Klientowi danych osobowych pracowników Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

 11. Klient jest Administratorem udostępnionych mu w związku z realizacją umowy danych osobowych pracowników Sprzedawcy (imię i nazwisko, stanowisko, e-mail, telefon), przy czym udostępnienie danych następuje wyłącznie w celu ich wykorzystania w zakresie niezbędnym do realizacji umowy oraz przez okres niezbędny do udokumentowania procesów związanych z jej wykonaniem.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Strony wyłączają zastosowanie wzorców umów stosowanych przez Klienta (w szczególności wszelkich ogólnych warunków sprzedaży, regulaminów itp.).

 2. W przypadku dokonywania zakupów przez Klienta prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który dokonał zakupów, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a Ustawy o prawach konsumenta, mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego w zakresie ograniczonym art. 38a Ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 Kodeksu cywilnego z uwzględnieniem zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Klientów będących Przedsiębiorcami.

 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia tego Regulaminu są lub staną się bezskuteczne, nieważne lub też nastąpi zmiana obowiązującego prawa mająca wpływ na ich treść, Regulamin pozostanie ważny w pozostałej części. W takim przypadku Strony zobowiązują się postanowienia nieważne lub bezskuteczne zastąpić postanowieniami najbardziej zbliżonym do postanowienia nieważnego lub bezskutecznego.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O ewentualnych zmianach Regulaminu Sprzedawca informuje i wskazuje je na swojej stronie internetowej https://lasersokol.pl/ przed wejściem w życie przedmiotowych zmian.

 5. Ewentualne spory mogące wyniknąć na podstawie zawartej umowy sprzedaży, czy też usługi transportu z nią związanej, rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy, chyba że z przepisów prawa powszechnie obowiązującego wynika wyłączna właściwość innego sądu.

 6. Zawarcie umowy ze Sprzedawcą oznacza, że Klient zapoznał się z Regulaminem przed zawarciem umowy.

 7. Integralną część Regulaminu stanowią:

Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2 – Warunki Gwarancji

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sprzedaży – wzór formularza odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [nazwa przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy]

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: ……………………………………

Data zawarcia umowy: ………………………… Data otrzymania produktu: ……………………… Imię i nazwisko konsumenta: ……………………..

Adres konsumenta: ………………………..

Adres e-mail: ……………………………..

Data i podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Sprzedaży – Warunki Gwarancji

WARUNKI GWARANCJI

Niniejsze Warunki Gwarancji stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych pomiędzy LASER SOKÓŁ SP. Z O.O., adres: WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA 16, 02-013 Warszawa, NIP 7011060966, REGON 520555385, a każdym nabywcą jego produktów będącym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, o ile umowy te nie stanowią inaczej.

Użyte w dalszej części niniejszych Warunków Gwarancji określenia oznaczają:

Gwarant – LASER SOKÓŁ SP. Z O.O., adres: WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA 16, 02-013 Warszawa, NIP 7011060966, REGON 520555385;

Klient – kontrahent dokonujący zakupu produktów od Gwaranta. Niniejsze Warunki Gwarancji stosuje się wyłącznie do kontrahentów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu cywilnego, niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego;

Strony – Gwarant i Klient;

Warunki Gwarancji – niniejsze Warunki Gwarancji;

Produkt – urządzenia i maszyny sprzedawane przez Gwaranta i w powyższym zakresie objęte gwarancją na terenie Polski;

Przewoźnik – kurier, firma transportowa lub spedycyjna; Magazyn – magazyn Gwaranta, WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA 16, 02-013 Warszawa; § 1.

 1. Gwarant udziela Klientowi gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie Produkty i zapewnia, że są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 4 poniżej, pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji.

 2. Bezpośrednie roszczenia gwarancyjne w stosunku do Gwaranta mogą składać jedynie Klienci, którzy nabyli produkt od Gwaranta.

 3. Uprawnienia Klienta będącego przedsiębiorcą z tytułu rękojmi za wady Produktu zostają wyłączone na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

 4. Okres gwarancji na Produkty oferowane przez Gwaranta liczony jest od daty sprzedaży i

wynosi 12 (dwanaście) miesięcy, chyba że w Warunkach Gwarancji wskazano inaczej.

 1. Gwarancja obowiązuje tylko na terytorium Polski. Gwarant nie udziela gwarancji na Produkty, które zostały wywiezione z terytorium Polski bez pisemnej zgody Gwaranta.

 2. W przypadku, gdy w momencie składania reklamacji Produkt znajduje się poza terytorium Polski, Gwarant może, na prośbę Klienta, dokonać jego naprawy, jednak Klient ponosi wszystkie koszty związane z naprawą, w tym także koszty transportu Produktu do serwisu oraz koszty transportu Produktu z serwisu do Klienta.

 3. Gwarant udziela Klientowi gwarancji na okres wskazany w ust. 4 na podstawie faktury VAT.

 4. Niniejsze Warunki Gwarancji są jednocześnie kartą gwarancyjną i są ważne wyłącznie z dowodem zakupu.

 5. Prawa i obowiązki Stron reguluje wyłącznie treść postanowień Warunków Gwarancyjnych.

 6. Ewentualne spory dotyczące świadczeń gwarancyjnych będzie rozstrzygać sąd powszechny miejscowo właściwy dla Gwaranta.

§ 2.

 1. Gwarant odpowiada wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:

   1. czynników zewnętrznych: przypadkowych lub celowych uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zalania, nadmiernego zabrudzenia itp.;

   2. zamontowania i użytkowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem;

   3. użytkowania Produktu w sposób i w warunkach niezgodnych z podanymi w załączonej dokumentacji, w szczególności w instrukcji obsługi;

   4. podłączenia i użytkowania Produktu przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień;

   5. nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu Produktu;

   6. uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta części, akcesoriów i materiałów;

   7. uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne, włamania, akty wandalizmu itp.);

   8. ingerencji w rozwiązania konstrukcyjne Produktu;

   9. wadliwego działania innych instalacji, w szczególności podłączenia do nieprawidłowego lub wadliwego napięcia zasilającego, o skokach napięcia wykraczających poza nominalny zakres napięć zasilających urządzenia, podłączenie do gniazdka bez uziemienia;

   10. nieprawidłowego ciśnienia gazu;

   11. uszkodzeń spowodowanych przez przedmioty obce, które dostały się do wnętrza Produktu, a także wilgoć, korozję, pył

 1. Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, w tym w szczególności przewodów RJ45, USB, kabli zasilających oraz innych kabli czy przewodów potrzebnych do działania Produktu. Gwarancją nie są objęte także lusterka, soczewki, przewody powietrza i wody, filtry, wentylatory, łańcuchy, diody, wózki prowadnic liniowych, łożyska, paski napędowe, żarówki, baterie, części eksploatacyjne palników, tuby CO2.

 2. Okres gwarancji na tubę laserową CO2 jest zależny od zakupionej mocy systemu. Poniżej okres gwarancji na tuby w zależności od jej mocy.

Na rzeczywistą żywotność tuby poza czasem pracy bezpośrednio wpływa stosowany prąd (mA) oraz skuteczne chłodzenie tuby.

 • Tuba Co2 do 80W włącznie – 6 miesięcy

 • Tuba CO2 od mocy 100 do 300W – 12 miesięcy

 1. W przypadku przedłużania gwarancji na dany Produkt, wydłużony okres gwarancji nie obejmuje tuby laserowej CO2 (który jest elementem eksploatacyjnym) oraz zasilacza HV do tuby laserowej (okres gwarancji na tubę laserową CO2 i zasilacz nie podlega przedłużeniu).

 2. Użytkownik ma obowiązek zadbać o czyszczenie (w środku) zasilacz HV z którego zasilana jest tuba CO2 w ploterze. Czyszczenie może wykonać tylko wykwalifikowany personel który ma odpowiednią wiedzę i narzędzia. Wszystkie awarie związane z uszkodzeniem tuby jak i zasilacza spowodowane przez zanieczyszczone zasilacze HV nie podlegają gwarancji, wymianie czy naprawie.

 3. Gwarancja nie obejmuje Produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych produktu nie można zidentyfikować jako Produktu zakupionego u Gwaranta i/lub Produktu nie posiadającego tabliczki znamionowej Gwaranta.

 4. Gwarancji nie podlegają regulacje, kalibracje oraz czyszczenie Produktu. Takie czynności jak regulacja lusterek (ustawienie odbicia wiązki), regulacja wysokości stołu do głowicy, wypoziomowanie maszyny, czyszczenie wentylatorów, ustawienie rad point czy jego wielkości należy do obowiązków Klienta (operatora urządzenia), a nie Gwaranta.

 5. Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji na Produkty w przypadku stwierdzenia:

   1. jakichkolwiek modyfikacji Produktu dokonywanych bez zgody Gwaranta;

   2. zerwanie lub naruszenie plomb gwarancyjnych;

   3. ingerencji w Produkt osób nieuprawnionych;

   4. jakichkolwiek prób napraw Produktu dokonywanych przez osoby nieuprawnione;

   5. nieprzestrzegania obowiązku dokonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych jeśli są one wymagane;

   6. wystąpienia zaległości płatności za Produkt przekraczającej 90 dni od daty wymagalności faktury;

   7. użytkowania urządzenia z oprogramowaniem nierekomendowanym przez Gwaranta.

 1. Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niekompatybilność sprzętu (w szczególności komputera) i oprogramowania dostarczonego przez Klienta z Produktem ani za szkody powstałe w wyniku utraty danych na nośnikach i zaleca Klientowi wykonywanie odpowiednich kopii bezpieczeństwa.

 2. Stwierdzenie przez Gwaranta zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie jest podstawą do nieuznania reklamacji Produktu. W przypadku nie uznania reklamacji reklamowany Produkt zostanie zwrócony Klientowi na jego pisemne żądanie pod warunkiem uprzedniego pokrycia kosztów przesyłki Produktu „do” i „z” serwisu Gwaranta.

 3. W przypadku niepokrycia kosztów, o których mowa w ust. 7 powyżej i nieodebrania Produktu w ciągu 60 dni od uzyskania informacji o nieuznaniu reklamacji, Produkt będzie automatycznie utylizowany, przy czym kosztami utylizacji zostanie obciążony Klient.

§ 3.

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków:

  • zgłoszenie reklamacji na piśmie na adres Gwaranta wskazany w Warunkach Gwarancji lub drogą elektroniczną na następujący adres email: biuro@ml-pol.pl ze wskazaniem nazwy Produktu, numeru seryjnego, daty zakupu oraz zawierającego szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad Produktu oraz zdjęcia wadliwego Produktu;

  • okazanie oryginału faktury za reklamowany Produkt;

  • dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem Przewoźnika reklamowanego Produktu do Magazynu Gwaranta lub udostępnienia na każdą prośbę Gwaranta dostępu do reklamowanego Produktu w miejscu jego użytkowania – zgodnie z decyzją Gwaranta.

 2. Wady lub uszkodzenia Produktu ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Gwarantowi niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty ich ujawnienia.

 3. Produkt, w którym stwierdzono wadę powinien zostać niezwłocznie wyłączony z użytkowania pod rygorem utraty gwarancji.

 4. W terminie 14 (czternastu) dnia od dnia otrzymania zgłoszenia zgodnie z ust. 1 powyżej Gwarant poinformuje Klienta o przyjęciu reklamacji i dalszym sposobie postępowania.

 5. Gwarant decyduje o zasadności zgłoszenia gwarancyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych. W szczególności Gwarant może zdecydować o naprawie Produktu lub wymianie go na Produkt wolny od wad. Wymienione wadliwe Produkty przechodzą na własność Gwaranta.

 6. Gwarant zobowiązuje się do wykonania świadczenia gwarancyjnego w terminie 30

(trzydziestu) dni od daty dostarczenia Produktu.

 1. W przypadku Produktu nietypowego, importowanego lub wyprodukowanego na indywidualne zamówienie Klienta, w szczególności Produktu o specyficznych parametrach lub właściwościach, do naprawy którego potrzebne są specjalistyczne części zamienne, Gwarant zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu wykonania świadczenia gwarancyjnego o okres niezbędny do sprowadzenia i/lub wyprodukowania ww. części, nie dłużej jednak niż o 90 (dziewięćdziesiąt) dni.

 2. W przypadku podjęcia przez Gwaranta decyzji o konieczność dostarczenia Produktu do Magazynu Gwaranta, koszty i ryzyko przesyłki ponosi Klient. Klient odpowiada także za prawidłowe opakowanie i zabezpieczenie Produktu na czas transportu, pod rygorem utraty gwarancji. Gwarant w żadnym wypadku nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu w transporcie w szczególności wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Klienta.

 3. W przypadku podjęcia przez Gwaranta decyzji o dokonaniu naprawy w miejscu użytkowania Produktu, Gwarant wyśle w to miejsce swój serwis celem diagnozy i/lub naprawy Produktu. W przypadkach nieuzasadnionego wezwania serwisowego Klient zostanie obciążony kosztami dojazdu i usług serwisowych.

 4. Klient może wystąpić do Gwaranta z prośbą o dokonanie naprawy w miejscu użytkowania Produktu. W przypadku uzyskania zgody, Klient ponosi koszty związane z zakwaterowaniem serwisantów oraz ich przyjazdem według zryczałtowanej stawki 1,5 zł za km, liczone w obie strony.

 5. W przypadku serwisowania Produktu w miejscu jego użytkowania, Klient zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp do Produktu i umożliwić Gwarantowi bezpieczną procedurę serwisową zgodnie z wszelkimi zasadami BHP w szczególności zapewnić niezbędne zwyżki (podesty, drabiny, rusztowania), odpowiednie przygotowanie miejsca serwisu (osłona od deszczu, odśnieżenie, usunięcie oblodzenia itp.), odpowiednie możliwości techniczne (dostęp do źródeł zasilania, wyłączników bezpieczeństwa itp.). W innym przypadku Gwarant ma prawo domówić działań serwisowych.

 6. Produkty odesłane na adres Gwaranta na jego koszt i/lub odesłane bez wiedzy i akceptacji Gwaranta nie zostaną przyjęte lub zostaną przyjęte z zastrzeżeniem, że procedura serwisowa nie będzie uruchomiona do czasu zwrotu Gwarantowi poniesionych kosztów przesyłki Produktu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni.

 7. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy Produktu, jeśli reklamowany Produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancja.

 8. Gwarant zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamontowania reklamowanego Produktu.

 9. Okres gwarancji na podzespół, który naprawiono bądź wymieniono w ramach niniejszej gwarancji, będzie podlegał wliczeniu do oryginalnego okresu gwarancji Produktu lub będzie wynosił trzy miesiące, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

 10. Czynności takie jak: usuwanie usterek w działaniu oprogramowania, instalacja systemu operacyjnego, konfiguracja, wymiana bezpieczników, kontrola sprawności, czyszczenie i konserwacja Produktu, dostosowywanie sprzętu i oprogramowania, ewentualnie usuwanie problemów w tym zakresie nie są objęte gwarancją i będą wykonywane odpłatnie. Zmiana konfiguracji sprzętu w okresie gwarancji może być dokonana tylko przez Gwaranta, na zasadzie usługi dla Klienta.